Đăng nhập vào nhiều tài khoản
Các tài khoản đang đăng nhập sẽ được liệt kê ở đây. Bạn có thể duy trì trạng thái đăng nhập nhiều tài khoản trên một trình duyệt miễn là mỗi tài khoản đó ở các trung tâm dữ liệu khác nhau.
Các trung tâm dữ liệu đã đăng nhập